Privacybeleid

Privacybeleid Hulpstudent.nl

Hulpstudent.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hulpstudent.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hulpstudent.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid of in algemenere zin vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

De persoonsgegevens die wij verwerken.

Om gebruik te maken van onze producten en diensten, verzamelen wij relevante gegevens.
In het meest uitgebreide geval hebben wij de volgende gegevens van u nodig:Volledige naam + voorletters, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, curriculum vitae, motivatie, telefoonnummer, opleidingen, opleidingsniveau, betaalgegevens (bestaande uit IBAN nummer en tenaamstelling), gegevens aangaande u rijvaardigheid of mogelijkheden tot het bedienen van machines.

Hulpstudent.nl heeft bovenstaande persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

Hulpstudent.nl gebruikt persoonsgegevens voor het verlenen van bemiddelingsdiensten tussen particuliere opdrachtgevers en particuliere opdrachtnemers. Hulpstudent.nl brengt daarmee vraag en aanbod bij elkaar.

Hulpstudent.nl verleent dienstverlening aan de particuliere opdrachtnemer ten behoeve van de facturering van geleverde diensten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een de Stichting Derdegelden Hulpstudent. Hulpstudent.nl gebruikt de betaalgegevens van de particuliere opdrachtnemer voor de uitbetaling van de door particuliere opdrachtgever betaalde factuur.

Hulpstudent.nl gebruikt de gegevens van ingeschreven personen voor het matchen van geschikte kandidaten aan particuliere opdrachtgevers. Hierbij is het van belang dat een profiel zo compleet mogelijk gemaakt kan worden. De particuliere opdrachtnemer heeft te allen tijde zelf inzicht en zeggenschap over de eigen profiel.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Hulpstudent maakt gebruik van de Stichting Derdengelden Hulpstudent voor de financiële afwikkeling. Dit is een aan Hulpstudent gelieerde entiteit met een eigen administratie en inschrijving in de kamer van koophandel met nummer 53438450.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waar wij wel een verwerkersovereenkomst  hebben gesloten, maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Hulpstudent.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Hulpstudent.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid door ons zijn behandeld en/of afgehandeld, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Hulpstudent.nl
Henry Dunantweg 2
2402 NP Alphen aan den Rijn
info@hulpstudent.nl