Algemene Voorwaarden Hulpstudent

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/samenwerkingsovereenkomsten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Hulpstudent te Rotterdam, Kamer van Koophandel 63198045 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Hulpstudent alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Definities

Opdrachtnemer: Hulpstudent.
Opdrachtgever: Degene met wie Hulpstudent een opdracht is aangegaan.
Partijen: Hulpstudent en Opdrachtgever samen.
Opdrachten: Alle overeengekomen afspraken zoals aanbiedingen/ samenwerkingsovereenkomsten, opdrachten overeenkomsten en overeenkomsten.
Diensten: Alle overeengekomen opdrachten.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingsovereenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten namens Hulpstudent.
1.2 Hulpstudent heeft de bedoeling alles wat op de website, www.hulpstudent.nl, staat correct en volledig weer te geven, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
1.3 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Bij het boeken van een dienst bij Hulpstudent gaat de Opdrachtgever automatisch akkoord met deze voorwaarden.
1.5 Hulpstudent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
1.6 Hulpstudent kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een dienst.

Artikel 2 samenwerkingsovereenkomst en aanvaarding

2.1. Hulpstudent stelt een samenwerkingsovereenkomst op waarin Hulpstudent aangeeft welke werkzaamheden (“de diensten”) Hulpstudent aanbiedt te verrichten, wat bij de diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de samenwerkingsovereenkomst aangegeven omschrijving van de diensten is bindend.
2.2. In het algemeen omvatten de diensten hulpvragen van particulieren in en om het huis op verzoek van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de samenwerkingsovereenkomst vermeld is.
2.3. Een samenwerkingsovereenkomst is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de samenwerkingsovereenkomst. Hulpstudent kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Hulpstudent daartoe overgaat, is de samenwerkingsovereenkomst alsnog aanvaard.
2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de samenwerkingsovereenkomst door Opdrachtgever wordt ontvangen door Hulpstudent. De samenwerkingsovereenkomst dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden door deze digitaal te ondertekenen.
2.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Hulpstudent werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de samenwerkingsovereenkomst als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Hulpstudent verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder
een formele samenwerkingsovereenkomst af te wachten.
2.6. Het wijzigen van de diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
7. Hulpstudent zal bij verzoeken om meerwerk een passende samenwerkingsovereenkomst uitbrengen.

Artikel 3 Levering van de diensten

3.1 Hulpstudent doet haar uiterste best om een dienst binnen twee weken in te vullen voor de opdrachtgever, echter kunnen hier geen rechten aan worden verleend.
3.2 De Opdrachtgever dient minimaal één week voor de dienst contact op te nemen met Hulpstudent indien hij niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
3.3 De Opdrachtgever informeert Hulpstudent binnen een week indien hij niet tevreden is met de bemiddeling.
3.4 Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen die Hulpstudent hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
4.2 Alle prijzen die Hulpstudent hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Hulpstudent ten allen tijde wijzigen.
4.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Hulpstudent niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4.4 Na het accorderen van de ingediende uren dient de Opdrachtgever de factuur te betalen binnen 14 dagen.
4.5 Hulpstudent mag zijn verplichtingen opschorten indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt. Indien de Opdrachtgever alsnog binnen 30 dagen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, worden de werkzaamheden hervat.

Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden

5.1 Annuleren van het Eenmalige Abonnement en het Terugkerende Abonnement is mogelijk, echter is het onmogelijk om te administratiekosten te annuleren.
5.2 Gemaakte betalingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer bemiddelt voor Opdrachtgever voor werkzaamheden als bedoeld in de regeling dienstverlening aan huis (Handboek Loonheffingen Hoofdstuk 18.13.2, belastingdienst editie 2022, www.belastingdienst.nl). Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die uit deze bemiddeling voortvloeit en alles wat daarmee – al dan niet zijdelings – verband houdt. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer dienaangaande volledig vrijwaren van iedere vorm van aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook.
6.2 Iedere aansprakelijkheid van Hulpstudent voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
6.3 In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Hulpstudent is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hulpstudent.
6.4 De aansprakelijkheid van Hulpstudent wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Hulpstudent direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Hulpstudent ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hulpstudent in staat is adequaat te reageren.
6.5 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en in het geval dat Hulpstudent door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hulpstudent kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7 Ingebrekestelling

7.1 De Opdrachtgever dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Hulpstudent.
7.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Hulpstudent daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 8 Wijzigingen in overeenkomst

8.1 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming
worden gewijzigd.
8.2 Hulpstudent mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
8.3. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het
arrondissement waarin Hulpstudent gevestigd is.
9.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
9.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
9.4. De door Hulpstudent ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
9.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Hulpstudent steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in augustus 2022